x x

Contact us        Today is 


 

BAKTERİYOLOJİ

İMMUNOLOJİ

VİROLOJİ

PARAZİTOLOJİ

MİKOLOJİ


ENGLISH

PORTUGUÉS

ESPAÑOL

ALBANIAN

slovenčine

به زبان فارسی
 

SEARCH
 

 

 

BAKTERİYOLOJİ

Bakteriler, mavi-yeşil alg ile birlikte, prokaryotik hücrelerdir. Ökaryot hücrelerin aksine, nükleus yoktur; genetik materyal sitoplazmada bir alana kısıtlanmış şekilde bulunur ve nükleoit olarak adlandırılır. Prokaryotik hücrelerde aynı zamanda, ökaryotlarda bulunan mitokondri ve lizozom gibi sitoplazmik yapılarda yoktur. Bununla birlikte, prokaryotlarda bulunan fakat ökaryot hücrelerinde bulunmayan hücre duvarı olarak adlandırılan bir yapı vardır ve bakterilere osmotik basınca karşı direnç kazandırır. Bu hücre duvarı yapısı farklılık gösterir ve bakteriler genellikle hücre duvarı yapısına göre iki ana gruba ayrılır; Gram-pozitif ve Gram-negatif organizmalar. Hayvan hücrelerinde bulunmayan bu hücre duvarı sayesinde, prokaryotik ve ökaryotik hücrelerin farklı antibiyotik duyarlılıkları ortaya çıkmaktadır. Prokaryotlar ve ökaryotlar da özellikle enerji metabolizmasında da bazı önemli metabolik yollar farklıdır ve pek çok bakteri türü bir anaerobik ortama uygunluk gösterebilir.

Bu bölümde, tipik bakteri hücreleri yapıları ve karmaşık organik moleküllerden enerji sağlama yollarla bakacağız. Bakteriyel yapı ve metabolizma çeşitli yönleri ile bakteri tanımlama ve taksonominin temelini oluştururlar. Bakteriler sürekli mutasyonik değişiklikleri biriktirirler ve çevreleri onlara güçlü bir seçici baskı uygular. Böylece, sürekli ve hızla gelişebilirler. Buna ek olarak, bakteriler arasında genellikle aynı türün üyeleri arasında olmak üzere, bazen farklı türlerin üyeleri arasında da, genetik bilgi alışverişi olmaktadır. Biz bunların da nasıl oluştuğunu göreceğiz.

Bakterilerin de parazitleri vardır, bunlar bakteri içinde bakterinin biyosentetik mekanizmalarının bazılarını veya tümünü kullanarak üreyen zorunlu hücre içi parazitleri olan bakteriyofaj olarak adlandırılan viruslardır. Sonunda, bunlar enfekte bakteriyi parçalarlar ve hücreden salınırak yeni faj partikülleri oluştururlar. Bakterilerin ve fajların ilişkileri de incelenecektir.
Son olarak, bakteriler tarafından oluşturulan insan hastalıklarını incelemeden önce, bakterinin konak organizmaya nasıl zarar verdiğini anlayacağımız bakteriyel patogenezin genel yönlerini konuşacağız.
 

BÖLÜM NUMARALARI BİÇİMLENDİRİLMİŞ HTML SAYFALARINA BAĞLANTILIDIR

 
 

Logo image © Jeffrey Nelson, Rush University, Chicago, Illinois  and The MicrobeLibrary

Please tell us where you come from or tell a friend about this book here


BAKTERİYOLOJİ    İMMUNOLOJİ    VİROLOJİ    PARAZİTOLOJİ    MİKOLOJİ

BACTERIOLOGY    IMMUNOLOGY    VIROLOGY    PARASITOLOGY    MYCOLOGY
 

 
BİRİNCİ BÖLÜM
Bakteri Hücresi
 

İKİNCİ BÖLÜM
ENFEKSİYON ETKENLERİNİN TANIMLANMASI VE ÜRETİLMESİ

Bakteriyel hücre yapısına giriş

Tanı laboratuvarlarında taksonomiye karşı bakteri tanımlama. Bakterilerin taksonomik karakterizasyonu. Hızlı tanı yöntemleri

   
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
BESLENME, BÜYÜME VE ENERJİ METABOLİZMASI
 
Anaerobik ve aerobik metabolizma. Şekerler ve yağ asitlerinin metabolizması    
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
BAKTERİ HÜCRE ZARFI, SPORLAR VE MAKROMOLEKÜLER BİYOSENTEZ
 
Gram-pozitif ve Gram negatif bakteri hücre duvarının yapısı ve sentezi    

 

 

Please send comments and 
corrections to

Dr Richard Hunt

 

 

 

 

 

 

BEŞİNCİ BÖLÜM
HÜCRE ZARFINI ETKİLEYEN ANTİBİYOTİKLER
Beta-laktam antibiyotiklerin etki mekanizması
 
   
ALTINCI BÖLÜM
ANTİBİYOTİKLER - PROTEİN SENTEZİ, NÜKLEİK ASİT SENTEZİ ve METABOLİZMA
Antibakteriyel kemoterapötik maddelerin etki mekanizması. Antibiyotik duyarlılık testi. Bakterilerin antibiyotiklere karşı direnç mekanizmaları.    
YEDİNCİ BÖLÜM
BAKTERİYOFAJ 
 
Genel kompozisyonu ve bakteriyofaj yapısı.
Bulaşla süreci ve litik çoğalma döngüsü. Lizojenik döngü ve düzenlenmesi.
 
   
SEKİZİNCİ BÖLÜM
GENETİK BİLGİNİN DEĞİŞİMİ
Bakterilerde gen aktarım mekanizmaları. Transpoze genetik elementlerin ve plazmidlerin doğası. Gen transferinin önemi, Transpoze edilebilir genetik elemanlar ve plazmidler.
 
   
DOKUZUNCU BÖLÜM
GENETİK DÜZENLEME MEKANİZMALARI
Bakteriyel genlerin yapısı ve transkripsiyonu. Bakterilerin gen aktivitesini düzenlemede kullandıkları moleküler mekanizmalar. İndüklenebilir ve bastırılabilir operonlar. Katabolit baskılama ve kısmanın moleküler mekanizmaları. Bakteri enzim etkinliğini düzenleyen yollar.
 
   
ONUNCU BÖLÜM
BAKTERİYEL PATOGENEZİNİN GENEL ÖZELLİKLERİ
Ekzotoksinler ve endotoksinler, aktarım, tutunma, immünopatoloji    
ONBİRİNCİ BÖLÜM
ENTEROBACTERIACEAE, VIBRIO, CAMPYLOBACTER AND
HELICOBACTER
 

Enterobakteriler, Vibrio, Campylobacter ve Helicobacter

   
ONİKİNCİ BÖLÜM
STREPTOKOKLAR
GRUP A, B, D ve DİĞERLERİ
ENTEROCOCCUS FAECALIS
 
Grup A, B ve D streptokoklar, viridans streptokoklar viridans, patogenez, tanı. Enterococcus faecalis (eski grup D).    
ONÜÇÜNCÜ BÖLÜM - KISIM 1
STREPTOCOCCUS PNEUMONİAE

ONÜÇÜNCÜ BÖLÜM - KISIM 2
STAFİLOKOKLAR

 

Streptococcus ve pnömoni

Stafilokok enfeksiyonları, gıda zehirlenmesi, toksik şok, MRSA.

   

 

 

ONDÖRDÜNCÜ BÖLÜM
SPİROKETLER VE NEISSERIA
Frengi (Syphilis), Lyme hastalığı, leptospirosis, bel soğukluğu (gonore), menenjit.
 
   
ONBEŞİNCİ BÖLÜM
Anaeroblar ve Pseudomonas – Fırsatcı Enfeksiyonlar
 
Clostridia, gazlı gangren, tetanoz, botulizm, Pseudomonaslar    
ONALTINCI BÖLÜM
Mycobacteria ve Corynebacteria
 
Mikobakteriyel hastalıklar: tüberküloz, cüzzam ve difteri.    
ONYEDİNCİ BÖLÜM
Zoonozlar
 
Listeria, Francisella, Brucella, Erysipelothrix, Bacillus ve Yersinia

Veba, Şarbon, Bruselloz, Listeriozis ve Erizipeloid
 
   
ONSEKİZİNCİ BÖLÜM
Bordetella, Haemophilus ve Legionella
 
Boğmaca, Hib hastalığı, Lejyoner hastalığı    
ONDOKUZUNCU BÖLÜM
Mycoplasma ve Uroplasma
 

 

Mycoplasma morfolojik ve fizyolojik özellikleri. Mikoplazma enfeksiyonlarının patogenezi. Epidemiyolojisi ve ile ilişkili klinik sendromlar. Mikoplazma enfeksiyonlarının tanı ve tedavisi
 
   
YİRMİNCİ BÖLÜM
Chlamydia
 
Klamidya gelişimsel döngüsü. Patogenez, epidemiyoloji ve klamidya ile ilişkili sendromlar
 
   
YİRMİBİRİNCİ BÖLÜM
Rickettsia
 

 

Rickettsia'nın konak hücre ile etkileşimi, Ehrlichia, Coxiella ve Bartonella konak hücre etkileşimleri. Patogenez, epidemiyoloji ve Rickettsia ile ilişkili klinik sendromlar, Ehrlichia, Coxiella ve Bartonella. Riketsiyal hastalıkların tedavisi, önlenmesi ve kontrolü için yöntemler    

 

BAKTERİYOLOJİ    İMMUNOLOJİ    VİROLOJİ    PARAZİTOLOJİ    MİKOLOJİ

BACTERIOLOGY    IMMUNOLOGY    VIROLOGY    PARASITOLOGY    MYCOLOGY