x x

Contact us

       Today is 

 

GİRİŞ

İMMÜNOLOJİ

BAKTERİYOLOJİ

VİROLOJİ

PARAZİTOLOJİ

MİKOLOJİ

ENFEKSİYON HASTALIKLARI

 

 

   İMMÜNOLOJİ

Bölüm çevirisi: Doç. Dr. Erkan YULA

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı


SEARCH

 

Please send 
comments and 
corrections to
Dr Richard Huntİmmünoloji (bağışıklık bilimi), yabancı makromoleküllerden veya işgalci organizmalardan korunma ve onlara karşı gösterdiğimiz yanıtlarla ilgilenen bir bilim dalıdır. Bu işgalcil organizmalar arasında virüsler, bakteriler, protozoalar ve hatta daha büyük parazitler bulunmaktadır. Bunlara ek olarak otoimmünite durumunda olduğu gibi kendi proteinlerimize (ve diğer moleküllere) karşı ve tümör immünitesinde olduğu gibi anormal hücrelere karşı immün cevap geliştiririz.

Yabancı organizmalara karşı ilk savunma hattımız deri gibi organizmanın vücudun derinlerine girmesine izin vermeyen bariyer dokularımızdır. Bununla birlikte bu bariyerin alt tabakalarına nüfuz edilme ihtimaline karşılık vücut bu işgalcilere karşı hızlıca cevap verebilen hücreler barındırmaktadır. Bu hücreler içerisinde yabancı organizmaları yutan ve antikorlara gereksinim duymadan onları öldüren makrofaj ve nötrofiller bulunmaktadır. Bu hızlı direnç aynı zamanda istilacı organizmayı esansiyel besinlerden (demir gibi) mahrum bırakan çözünen moleküllerden ve epitel yüzeylerinde, sekresyonlarda (örneğin gözyaşı ve tükürük) ve kan dolaşımında bulunan belirli moleküllerden oluşmaktadır. İmmünitenin bu formu istilaya karşı sürekli cevap vermeye hazır olan “doğal veya özgül olmayan bağışıklık” sistemini oluşturmaktadır.

Savunmada ikinci hat birincil istilaya (ilk kez karşılaşılan bir organizma tarafından oluşturulan enfeksiyon) yanıt vermesi günler alabilen özgül (spesifik) veya kazanılmış immün sistemdir. Özgül immün sistemde antikor (yabancı antijenleri bağlayabilen çözünür proteinler) üretimini ve yabancı patojenleri tanıyan ve yok eden özgül hücrelerin rol oynadığı hücresel cevabı görmekteyiz. Virüslerin ya da tümör durumunda ise, bu yanıt, aynı zamanda virüsle enfekte veya tümörijenik hücrelerin tanınması ve tahribi için yaşamsal öneme sahiptir. Sekonder enfeksiyona cevap ise primer enfeksiyondan hafıza B ve T hücrelerinin aktivasyonu nedeniyle çoğu zaman daha hızlıdır. Bu bölümde immün sistem hücrelerinin diğerleri ile çeşitli sinyal molekülleri vasıtasıyla nasıl etkileştiğini ve böylece koordine bir cevabın geliştiğini göreceğiz. Bu sinyaller, lenfoid sistem hücreleri tarafından lenfokinler, immün cevapta diğer hücreler tarafından üretilen ve immün sistem hücrelerini uyaran sitokinler ve kemokinler gibi protein yapısındaki moleküllerdir.
 

 

Please tell us where you come from or tell a friend about this book here

BACTERIOLOGY    IMMUNOLOGY    VIROLOGY    PARASITOLOGY    MYCOLOGY

BAKTERİYOLOJİ      İMMÜNOLOJİ      VİROLOJİ     PARAZİTOLOJİ      MİKOLOJİ

   

Guest article

New approaches for vaccines against a neglected disease – leishmaniasis

BÖLÜM BİR
DOĞAL (ÖZGÜL OLMAYAN / NON-SPESİFİK) İMMÜNİTE (BAĞIŞIKLIK)

 

Özgül olmayan veya doğal immün sistem: Anatomik bariyerler, salgısal moleküller ve hücresel komponentler    
BÖLÜM İKİ
KOMPLEMAN
Serumda 20'den fazla proteinden oluşan ve antikor kaplı hücreleri yıkabilen kompleman sistemi    


This page last changed on
Saturday, April 02, 2016
Page maintained by

Richard Hunt


 

BÖLÜM ÜÇ
ANTİJENLER
 
Antijenler, özgül bir immün cevabı tetikleyen ve sonrasında özgül immün cevabın ürünleri ile reaksiyona maddeler    
BÖLÜM DÖRT
İMMÜNOGLOBÜLÜNLERİN-ANTİKORLARIN YAPI VE FONKSİYONLARI
 
İmmünglobülünler, bir antijene yanıt olarak plazma hücreleri tarafından üretilen ve antikor olarak fonksiyon gören protein yapısındaki moleküller.    
 

BÖLÜM BEŞ
İMMÜNOGLOBÜLÜNLERİN SINIFLARI: IZOTİP VE ALLOTİPLER


Izotipler, antikorların ağır zincirlerinin sınıf ve alt sınıflarını, hafif zincirlerin tip ve alt tiplerlerini nitelendiren antijenik determinantlar (belirteç)    
BÖLÜM ALTI
İDİYOTİPLERİN GENETİĞİ

İmmünoglobülün gen ailesinin organizasyonu ve ekspresyonu    
BÖLÜM YEDİ
İMMUNOGLOBÜLİN- ANTİJEN-ANTİKOR REAKSİYONLARI
VE SEÇİLMİŞ TESTLER

 

Antijen/antikor reaksiyonlarının doğası - antikor afinitesi ve aviditesi - Antikor özgüllüğünün ve çapraz reaksiyonların temeli - Sıklıkla kullanılan antijen/antikor reaksiyon testlerinin ilkeleri    
BÖLÜM SEKİZ
ANTİKOR OLUŞUMU
Özgül immün cevabın özellikleri - birincil ve ikincil antikor yanıtları - sınıf dönüşümü (class switching) ve membran immünoglobulin ekspresyonunda rol oynayan moleküler olaylar    
BÖLÜM DOKUZ
İMMUN YANIT VE ANTİJEN TANIMADA YER ALAN HÜCRELER
Özgül bağışıklık için gerekli olan hücre etkileşimleri ve molekül türlerine genel bir bakış.    
BÖLÜM ON
BÜYÜK DOKU UYGUNLUK KOMPLEKSİ VE T-HÜCRE RESEPTÖRLERİ- İMMÜN YANITTAKİ ROLLERİ
Immün hücre etkileşimlerinde rol oynayan hücre yüzey moleküllerinin yapısı ve fonksiyonları: büyük doku uygunluk kompleks molekülleri, T hücresi reseptörü (TCR), CD3 kompleksi ve aksesuar ve yardımcı uyarıcı moleküller.    
BÖLÜM ONBİR
ANTİJEN YANITI: İŞLEME VE SUNUM
MHC KISITLAMASI VE TİMUSUN ROLÜ
T ve B hücreleri tarafından tanınan farklı antijen türleri. Hücre biyolojisi ve sınıf I ve sınıf II MHC tarafından antijenlerin işlenmesinde ve sunulmasındaki farklı yolakların önemi. Yapısal MHC'lerin kısıtlanmasının deneysel temeli. T hücresi reseptörü havuzunun belirlenmesinde timus'un rolü. Anormal antijenler olan süperantijenler.    
BÖLÜM ONİKİ
HÜCRESEL İMMÜNİTE
Spesifik immün yanıtta hücre – hücre etkileşimleri
 
Hapten konjuge proteinlere ve kompleks proteinlerine karşı antikor oluşumu için yardımcı T hücre-B hücre etkileşimleri. Timus-bağımsız antijenler.    
BÖLÜM ONÜÇ
SİTOKİNLER VE İMMÜNOREGÜLASYON
Yardımcı T hücrelerinin alt grubu: Th1 ve Th2. Sitokinler ve sınıf (izotip) dönüşüm. Makrofajların sitokin aktivasyonu ve işlevleri. Maturasyon ve sitotoksik T lenfositlerin (CTL) öldürme mekanizması. Diğer sitolitik hücrelerin hücre öldürme mekanizmalarının özellikleri, immünoregülatör süreçler.    

  

BÖLÜM ONDÖRT
İMMUNİZASYON-AŞILAMA
Pasif ve aktif bağışıklama. Yapay ve doğal yollarla bağışıklama uygulamaları ve sorunları. Bağışıklamada modern yaklaşımlar.    
BÖLÜM ONBEŞ
MHC: GENETİĞİ VE TRANSPLANTASYONDAKİ ROLÜ
 
MHC lokusları ve ürünleri. Popülasyonlarda MHC heterojenitesinin genetik temeli. Farklı hücreler üzerindeki MHC moleküllerinin dağılımı. MHC antijenleri nasıl tespit edilir (doku tipleme)? MHC'nin transplantasyon (organ nakli), immün fonksiyon ve hastalıklardaki rolü.    
BÖLÜM ONALTI
TOLERANS VE OTOİMMÜNİTE
 
Tolerans kavramı ve önemi. Toleransın indüklenmesini belirleyen faktörler. Tolerans indüksiyonunun mekanizması. Otoimmünite ve hastalık kavramları. Major otoimmün hastalıkların özellikleri. Otoimmün hastalık etiyolojisi ile ilgili teoriler    
BÖLÜM ONYEDİ
AŞIRI SUYARLILIK REAKSİYONLARI
Aşırı duyarlılık reaksiyonlarının sınıflandırılması. Hipersensitivite reaksiyonları ile ilişkili hastalıklar. Aşırı duyarlılık reaksiyonlarında hasar mekanizmaları. Aşırı duyarlılığa bağlı durumlarda tanı yöntemleri. Aşırı duyarlılık nedenli hastalıkların rasyonel tedavi yöntemleri    
BÖLÜM ONSEKİZ
TÜMÖR İMMÜNOLOJİSİ
Tümöre karşı immün reaktivite için kanıtlar. Malignite nedeniyle hücresel özelliklerde değişiklikler. Tümör ilerlemesini etkileyen konak faktörleri. İmmün sistemden koruyan tümör hücre komponentleri. Tümör immünoterapi mantığı ve bilinen yaklaşımları    
BÖLÜM ONDOKUZ
İMMÜN YETMEZLİK
Primer ve sekonder immün yetmezlikler. AIDS ve diğer durumlarda immün yetmezlikler. Major primer immün yetmezlikler ve özellikleri.
Lezyonun alanı ve immün yetmezlik arasındaki ilişki. Farklı immünyetmezlikler için tanısal testler.
 
   

Teşekkür: İmmünoloji bölümünün çevirisinde bazı kısımlara katkıları olan Dr. Yeşim Tuyji Tok, Dr. Pelin Çetin Onarer, Dr. Funda KOÇAL, Selin Onur ve Dr. Yusuf Sağlam'a teşekkür ederiz.


BACTERIOLOGY    IMMUNOLOGY    VIROLOGY    PARASITOLOGY    MYCOLOGY

BAKTERİYOLOJİ      İMMÜNOLOJİ      VİROLOJİ     PARAZİTOLOJİ      MİKOLOJİ