xxx xx

INFECTIOUS DISEASE

BAKTERIYOLOJİ İMMÜNOLOJİ MYCOLOGY PARASITOLOGY VİROLOJİ

 


VIROLOJİ - SÖZLÜK

Dr. Margaret Hunt 
Professor
University of South Carolina School of Medicine

Çeviren: Prof. Dr. Selçuk Kaya

 


 

Let us know what you think
FEEDBACK
SEARCH
Logo image © Jeffrey Nelson, Rush University, Chicago, Illinois  and The MicrobeLibrary
 

KAPSİD
Virus nükleik asidini çevreleyen protein tabaka

KAPSOMER
Virus partiküllerinin alt sistemleri. Kapsidin temel yapısal birimleri oluşturmak için etkileşime giren polipeptid zincirinin agregatlar oluşturmasıdır

VAKA ÖLÜM ORANI (=CFR)
Ölüme yol açan klinik olarak belirgin vakaların oranı

SİTOPATİK ETKİ (=CPE)
CPE hücre ölümüne neden olabilecek, konak hücrelerin morfolojik değişikliklerini içerir

ZARF
Virus spesifik antijenleri içeren, virus olgunlaşması sırasında elde edilen konak-hücre kökenli membrandır

FOMITE
Patojenik organizmaları barındıran kendisi zararlı olmayan nesneler (örneğin mobilya, kitap) ve bu nedenle, enfeksiyonun iletiminde rol oynayabilir

GENOM
Genlerin dizisidir

DEV HÜCRELER
Bakınız SİNSİTYUM

HEMADSORPSİYON
Konak hücrelerin yüzeyine kırmızı kan hücrelerinin bağlanması

HEMAGLUTINASYON
Kırmızı kan hücrelerinin agregasyonu

IKOZAHEDRON
12 köşe, 20 üçgen yüz ve 30 kenarın oluşturduğu bir geometrik şekildir

INKLUZYON CİSİMCİĞİ
Genellikle virus sentezi veya birleşmesinin bölgeleri; tanısal değeri olabilir (örneğin kuduz enfeksiyonunda Negri cisimcikleri)

MONOLAYER (TEK TABAKA)
Bir katı (örneğin cam veya plastik) yüzeyde sürekli kalın bir hücre tabakası oluşturan hücrelerin formu. Örneğin fibroblast, epitel hücreleri, doğada epiteloid olabilir. Ya primer ya da sürekli bir (dönüştürülmüş) durumda mevcut olabilir

NANOMETRE
10-9metre. 1nm = 10Å. 1000nm = 1μm

NUKLEOKAPSID
Kapsidle çevrili nükleik asitten oluşan virus yapısı

PEPLOMER
Bakınız SPIKES (sivri uç, diken) (peplos = zarf)

PLAK
İn vitro viral enfeksiyondan kaynaklanan hücre harabiyetinin tanımlanmış bir bölgesi

PLAK OLUŞTURAN ÜNITE (=PFU)
Enfeksiyonlu virüs parçacığının bir ölçüsüdür. Bir plak oluşturan birim, bir enfekte edici virüs parçacığına eşdeğerdir

KABARCIK
Bazı viruslar ile enfeksiyon sonrası koriyoallantoik membran veya deride bulunan ayrık püstüler lezyonlar

SPIKE (SİVRİ UÇ, DİKEN)
Viral zarfın üzerinde düzenli aralıklarla değişen uzunlukta yüzey projeksiyonu, aynı zamanda peplomer de denir. Viral glikoproteinlerinden oluşmaktadır

YAPISAL PROTEIN
Bu proteinler virionda bulunur. BU, DÜŞÜK MİKTARLARDA MEVCUT PROTEİNLERİ İÇERİR. 'YAPISAL PROTEİNLER' mutlaka bir virusun şeklini korumada bir iskelet rolü oynamamaktadır.

SİNSİTYUM
İlk olarak ayrı ayrı hücrelerinin füzyonu ile oluşturulan bir çok çekirdekli protoplazmik kütle

VIRAL HEMAGLUTİNİN
Kırmızı kan hücrelerindeki bir yüzey belirleyici ile reaksiyona giren bazı virusların dış yüzeyinde viral olarak kodlanmış proteini. Böyle bir virion yüzey hemagglutinin birçok kopyasına sahip olduğundan, birden fazla alyuvar hücresi bağlanabilir, bu nedenle hemaglutinasyonu neden olur

VIRAL INFEKSIYÖZ DOZ
İnoküle hayvanlar (ID50) ya da doku kültürü hücrelerinin % 50'sinde belirgin bir enfeksiyona neden olmak için gerekli virüs miktarı (TCID50)

VİREMİ
Kanda virus partiküllerinin varlığı

VIRION
Sağlam yapısal bileşenlerinin tümü, olgun virus partikülü

VIRUS
Çoğalmak için ribozom, enerji, öncü maddeler ve enzimler için canlı bir konak hücreye bağımlı, küçük, zorunlu hücre içi parazitdir. Bir nükleik asiti, tek bir türünü DNA veya RNA ve nükleik asiti çevreleyen bir protein tabakasını kapsar. Buna ek olarak, bazı viruslarda zarf vardır
 

 

Bölüm 1 – Giriş Dönünüz


Mikrobiyoloji ve İmmünoloji On-line, Viroloji Bölümüne Dönünüz

 


This page last changed on Sunday, October 30, 2016
Page maintained by
Richard Hunt