x x
 

Contact us        Today is 
 

GİRİŞ

İMMÜNOLOJİ

BAKTERİYOLOJİ

VİROLOJİ

PARAZİTOLOJİ

MİKOLOJİ

ENFEKSİYON HASTALIKLARI

SEARCH


 

 

  VİROLOJİ


 

Viroloji hayvan, bitki ve bakteri hücrelerinde replikasyon kapasitesine sahip nükleik asit ve protein kompleksleri olan virüslerin çalışılmasıdır. Kendilerini çoğaltmak için, viruslar parazitler gibi konak hücrelerin fonksiyonlarını ele geçirmektir. Viral parazit, hücrede özellikle antijenite değişikliklerine neden olur; dahası, yeni virüs parçacıklarının üretimi için konak hücrenin metabolizmasını yönlendirerek hücresel ölüme neden olabilir. Viral kaynaklı hücre ölümü, antijenitede değişiklikler ve virüsün varlığına bağlı konak yanıtı viral hastalık belirtilerine yol açar.

Viruslar DNA genomuna sahip olanlar ve RNA genomuna sahip olanlar olarak iki temel tipe ayrılırlar.


BÖLÜM NUMARALARI BİÇİMLENDİRİLMİŞ HTML SAYFALARINA BAĞLANTILIDIR
 

 


 

 

 

Logo image © Jeffrey Nelson, Rush University, Chicago, Illinois  and The MicrobeLibrary

Please tell us where you come from or tell a friend about this book here

BACTERIOLOGY    IMMUNOLOGY    VIROLOGY    PARASITOLOGY    MYCOLOGY

BAKTERİYOLOJİ      İMMÜNOLOJİ      VİROLOJİ     PARAZİTOLOJİ      MİKOLOJİ

 

 
VIROLOJİ - SÖZLÜK
 
  
BÖLÜM BİR
TEMEL VİROLOJİ: TANIMLAMA, SINIFLANDIRMA, MORFOLOJİ VE KİMYASI
 
Viruslara giriş, onların doğası, yapı ve sınıflandırması    
 
BÖLÜM İKİ
TEMEL VIROLOJİ: ViRUSLARIN REPLiKASYONU
 
Replikasyondaki belli başlı olaylar: Adsorpsiyon, penetrasyon, soyulma nukleik asit ve protein sentezi, birleşme, olgunlaşma ve salınım    
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
DNA VİRÜSLERİNİN REPLİKASYONU STRATEJİLERİ
 
Hayvan DNA viruslarının kullandığı replikasyon stratejileri. Virus prototiplerinin belirlenmesi farklı DNA virüsü replikasyon düzenleri ile ilişkilidir    
BÖLÜM DÖRT
RNA VİRÜSLERİNİN REPLİKASYON STRATEJİLERİ
Hayvan RNA viruslarının kullandığı replikasyon stratejileri. Virus prototiplerinin belirlenmesi farklı RNA virüsü replikasyon düzenleri ile ilişkilidir    

 

 

Please send comments and 
corrections to
Dr Richard Hunt

 

 

 

 


 


This page last changed on
Wednesday, November 23, 2016
Page maintained by

Richard Hunt


 

 

BÖLÜM BEŞ
VİRAL GENETİK
Hayvan virus genetiğine giriş    

BÖLÜM ALTI
KISIM BİR

ONKOJENIK VIRUSLAR
DNA Tümör Virusları

BÖLÜM ALTI
KISIM İKİ

ONKOJENIK VIRUSLAR
RNA Tümör Virusları
Retroviruslar

 

Kansere yol açan virüsler ve mekanizmaları: DNA kanser virüsleri (polio, herpes, papillom, hepatit, adenovirüs).RNA kanser virusları (retroviruslar)    
BÖLÜM YEDİ
İNSAN İMMUNYETMEZLİK VIRUSU VE AIDS

KISIM BİR
GİRİŞ

KISIM İKİ
İNSAN İMMUNYETMEZLİK VIRUSU VE AIDS
HASTALIĞIN TARİHİ

KISIM ÜÇ
İNSAN İMMUNYETMEZLİK VIRUSU VE AIDS
HASTALIĞIN GİDİŞATI

KISIM DÖRT
İNSAN İMMUNYETMEZLİK VIRUSU VE AIDS
KO-FAKTÖRLER

KISIM BEŞ
İNSAN İMMUNYETMEZLİK VIRUSU VE AIDS
İSTATİSTİK

KISIM ALTI
İNSAN İMMUNYETMEZLİK VIRUSU VE AIDS
TİP, SUB-TİP ve KO-RESEPTÖRLERİ

KISIM YEDİ
İNSAN İMMUNYETMEZLİK VIRUSU VE AIDS
HIV’IN YAŞAM SİKLUSU

KISIM SEKİZ
İNSAN İMMUNYETMEZLİK VIRUSU VE AIDS
HIV’İN LATENTLİĞİ

KISIM DOKUZ
İNSAN İMMUNYETMEZLİK VIRUSU VE AIDS
YAPI: HIV’IN PROTEİNLERİ VE GENOMU

KISIM ON
İNSAN İMMUNYETMEZLİK VIRUSU VE AIDS

CD4 HÜCRELERİN KAYBI


KISIM ONBİR
İNSAN İMMUNYETMEZLİK VIRUSU VE AIDS


EK 1
ANTI-HIV AŞISINA DOĞRU

EK 2
HIV AIDS NEDENİ Mİ?

EK 3
ANTİ-HIV KEMOTERAPİ
 

AIDS’e sebep olan virusun biyolojisi    
BÖLÜM SEKİZ
AŞILAR: GEÇMİŞ BAŞARI VE GELECEKTEN BEKLENTİLER

EK
AŞININ KULLANIMINDAN SONRA BELLİ HASTALIKLARIN İNSIDANSININ AZALMASI
 

Özelikle çiçek ve polio olmak üzere aşıların hikayesi. Yeni methotlar: subunit, anti-idiotip ve DNA aşıları.

Viral aşıların geliştirilmesine moleküler yaklaşımlar
 
   
BÖLÜM DOKUZ  
ANTİ-VİRAL KEMOTERAPİ

 
Viruslara karşı geliştirilen ilaçlar: Nukleozid analogları, reverz transkriptaz inhibitorleri, proteaz inhibitorleri    
BÖLÜM ON
PICORNAVIRUSLAR – KISIM BİR
ENTEROVIRUSLAR VE PICORNAVIRUSLARIN GENEL ÖZELLİKLERİ

BÖLÜM ON
PICORNAVIRUSLAR – KISIM İKİ
RHINOVIRUSLAR

BÖLÜM ON
KISIM ÜÇ
POLIO, RHINO VE DİĞER PICORNAVIRUSLARIN REPLİKASYONU
 

Picornavirusler: Küçük RNA virusları üst solunum yolu (rhinovirusler) ve polio (enterovirus) gastrointestinal sistem infeksiyonlarını içerir    

BÖLÜM ONBİR
HERPES VIRUSLAR
Herpes virusların yapısı. Herpes simplex tip 1 ve 2, citomegalovirus, varicella-zoster virus, Epstein-Barr virus ve diğer herpes tipleri ve hastalıkları    
BÖLÜM ONİKİ
VIRUS-KONAK İLİŞKİLERİ
Virüs enfeksiyonlarda iyileşme ve dirençte rol oynayan spesifik ve nonspesifik konak savunma mekanizmaları. Viral enfeksiyonlarda interferonun rolü. İnterferon hangi mekanizmalarla antiviral aktivite sergiler. Viral enfeksiyonlarda çeşitli konak savunma mekanizmalarının katkıları.    
BÖLÜM ONÜÇ
INFLUENZA VIRUS (ORTHOMİKSOVIRUS)
 
Influenza virus yapısı ve özellikleri. Viral patogenez, hastalık, genetik, epidemiyoloji, korunma ve tedavi    

  

BÖLÜM ONDÖRT
KIZAMIK (RUBEOLA) VE KABAKULAK VIRUSLARI  
Kızamık ve Kabakulak viruslarının yapısı ve özellikleri. Viral patogenez, hastalık, genetik, epidemiyoloji, korunma ve tedavi    
BÖLÜM ONBEŞ
RUBELLA (ALMAN KIZAMIĞI -KIZAMIKÇIK) VIRUS
Kızamıkçık viruslarının yapısı ve özellikleri. Alman kızamığı patogenez, hastalık, genetik, epidemiyoloji, korunma ve tedavi
BÖLÜM ONALTI
PARAINFLUENZA, RESPIRATÖR SİNSİTYAL VE ADENO VIRUSLAR

 

Solunum yolu hastalığına sebep olan viruslar    
BÖLÜM ONYEDİ
GASTROENTERİT YAPAN VİRAL AJANLAR
ROTAVİRUS, KALİSİVİRUS, ADENOVİRUS, ASTROVİRUS VE DİĞERLERİ
 
Gastrointestinal sistem infeksiyonlarına sebep olan viruslar    
CHAPTER EIGHTEEN
Hepatitis Viruses 
Hepatit A to E’nin yapısı ve replikasyonu    
CHAPTER NINETEEN - PART ONE
HEPATITIS
A AND E (Infectious and enteric non-A, non- B)

CHAPTER NINETEEN - PART TWO
HEPATITIS B, C, D AND G (Serum hepatitis, non A, non-B hepatitis and Delta Antigen)

Hepatit virusları tarafından oluşturulan hastalıklar    

BÖLÜM YİRMİ
KUDUZ
 

Rhabdoviruslar ve kuduz
   
BÖLÜM YİRMİBİR
ARBOVIRUSLAR

 

BÖLÜM YİRMİİKİ
REZERVUARI VEYA VEKTÖRÜ BELLİ OLMAYAN VERTABRALILARDAN BULAŞAN VİRAL HASTALIKLAR

EK
EBOLA VIRUS

EK
Nipah Virus ve Liçi

Arbovirus ensefalit, ateş ve kanamalı hastalık. Rodent kaynaklı kanamalı ateş, renal sendromlu kanamalı ateş ve hantavirus pulmoner sendromu. Yarasa kaynaklı hastalıklar. Diğer filovirus-ilişkili kanamalı ateşler.    
BÖLÜM YİRMİÜÇ
SİNİR SİSTEMİNİN YAVAŞ VIRUS HASTALIKLARI
Santral sinir sisteminin yavaş viral hastalıkları. Progresif multifokal
lökoensefalopati.
Sub-akut sklerozan panensefalit (measles virus)
Prion hastalığı: Kuru,
Creutzfeld-Jakob hastalığı
 
   

BÖLÜM YİRMİDÖRT
BAKTERİYOFAJ 

 
Bakteriyofajın yapısı. İnfeksiyöz serüveni ve litik çoğalma siklusu. Lizojenik siklus ve bunun regülasyonu.  
BÖLÜM YİRMİBEŞ
KORONA VIRUSLAR, SOĞUK ALGINLIĞI VE SARS
 
Nezlenin üçte bir sebebi olan viruslar ve yeni olarak tanımlanan şiddetli akut solunum zorluğu sendromu (SARS)  
BÖLÜM YİRMİALTI
PARVOVIRUSLAR VE BEŞİNCİ HASTALIK
 
Çocukluk çağı döküntülü hastalığı

BAKTERİYOLOJİ      İMMÜNOLOJİ      VİROLOJİ     PARAZİTOLOJİ      MİKOLOJİ

BACTERIOLOGY    IMMUNOLOGY    VIROLOGY    PARASITOLOGY    MYCOLOGY