x x

INFECTIOUS DISEASE

BAKTERIYOLOJİ İMMÜNOLOJİ MYCOLOGY PARASITOLOGY VİROLOJİ

ENGLISH

İNSAN İMMUNYETMEZLİK VİRUSU
Ek 2: HIV AIDS NEDENİ Mİ?

Dr Richard Hunt
University of South Carolina School of Medicine

Çeviren. Prof. Dr. Selçuk Kaya
 

Español
 
Let us know what you think
FEEDBACK
SEARCH
  

BU BÖLÜM ÇEŞİTLİ KISIMLARINDA SONRAKİ BÖLÜME GİTMEK İÇİN YUKARIDAKİ NEXT >> düğmesini kullanın

VİROLOJİ SEKİZİNCİ BÖLÜME DEVAM İÇİN TIKLAYINIZ BURAYA

DİĞER HIV VE AIDS BÖLÜMLERİ İÇİN LİNKLER BU sayfanın alt kısmında

 

 

WEB RESOURCES

Duesberg Site

HIV'in AIDS etkeni olduğunun ezici kanıtlara rağmen, biz virus hakkında hala birçok şey bilmiyoruz. Bazı insanlar, AIDS için HIV enfeksiyonun tam anlamıyla gerekli olduğunu söylüyorlar. Diğerleri ko-faktörleri başlatır. Küçük ama etkili bir azınlık, HIV'in birçok immün sistemi baskılanmış durumda eşlik ederek bulunan ancak hastalığın nedeni olmadığı, haksız yere bir iftiraya maruz kaldığını söylüyorlar. Bunların en açık sözlüleri Dr Peter Duesberg ve Kary Mullis'dir.

HIV'in, AIDS'e neden olmadığına inanan kişiler tarafından gündeme alınan argümanlar şunlardır:

i) HIV semende yoktur.

Gerçekte, çoğu araştırmalarda yüksek derecede bulunmuştur.

ii) Virüsler yeni prion ve hastalık üretmek için katlanarak çalışır.

Bu ifade, hastalıklı bireylerde bazı durumlar için geçerli olan bir hücrede, virüs karıştırır. Yavaş ilerleyen viral hastalıkların sayısız örnekleri vardır.

iii) Viruslar nötralize antikorlar oluştuğunda hastalığa neden olmaz.

Bu gerçek değil. Antikorun mevcudiyetine rağmen ilerleyen hastalık örnekleri vardır.

iv) 1/10,000 T4 hücreden azı infekte

Şimdi HIV mevcudiyetinin enfekte olmamış hücrelerin apoptozuna neden olabileceğini biliyoruz

v) Birkaç hemofili hastası AIDS olsun; Bunun yerine, onlar terapötik kan proteinleri tarafından bağışıklık sistemi baskılanması ile ölmektedir.

HIV pozitif hemofili hastaları immun supresyona girer fakat HIV negatifler girmez.

vi) HIV ile kontamine kan transfüzyonunun AIDS verdiği gösterilmemiştir.

HIV + kan verilen 39 hastalı bir Meksika bir çalışmasında, AIDS 12 ay içinde alıcıların %3'ünde, 29 ay sonra %50'sinde, 36 ay sonra %75'inde, 48 ay sonra %100'ünde oluştu. AIDS başlamasından sonra ortalama yaşam süresi 9 aydır.

vii) HIV tam olarak Koch's postulasını oluşturmaz.

Postula 1: Bir enfeksiyon ajanı patolojiye neden olmak için yeterli bir miktarda, hastalığın her durumunda ortaya çıkar.

HIV olmadan AIDS pek çok durumda olduğu söyleniyor. Bağışıklık baskılanmasının diğer nedenleri olabileceği ve bu nedenle HIV olmadan AIDS benzeri hastalıklar olacağı beklenebilir. Bununla birlikte, AIDS benzeri immunsupresif hastalıkların ezici bir çoğunluğu HIV ile enfekte olmuş kişilerde ortaya çıkar.

Postula 2: Spesifik enfeksiyon etkeni diğer hastalıklarda bulunamadı.

Bir ajanın birden fazla spesifik hastalığa neden olabileceği bulunduğunda, bu daha sonra Koch tarafından terk edilmiştir.

Postula 3: İzolasyon ve kültürden sonra, infeksiyon ajanı diğer bireylerde hastalığı uyarır. İnfeksiyon ajanı yeni infekte kişiden sonra izole edilebilir.

Orada sadece insanlarda hastalığa neden olan HIV durumunda, bunu doğal olarak, gönüllülerin eksikliğinde yapmak zordur. Ancak, bu postula aşağıdaki delil ile tatmin olmuştur:

  • Klonlanan maymun bağışıklık yetersizliği virüsü (SIV) makaklarda bir yıl içinde AIDS benzeri hastalığa neden olmaktadır. Hastalığın özellikleri düşük CD4 + T4 hücre sayımı ve Pneumocystis pnömoni gibi fırsatçı enfeksiyonlardır.

  • HIV1 ile yakından ilişkili ve batı Afrika'da AIDS'e neden olan HIV 2, babun gibi bazı maymunlarda AIDS'e neden olabilir. Yine spesifik CD4 + hücre kaybı gözlendi.

  • En iyi kanıt 1980'lerin sonunda meydana gelen bir laboratuvar kazası sonucunda geliyor. Virüs ile çalışmış üç laboratuar çalışanı klonlanmış arıtılmış HIV 1 ile enfekte oldu. 5 ila 7 yıl sonra, her üçünde düşük CD4 + T4 hücre sayımları ve birinde Pneumocystis pnömonisi gelişti ve öldü. Onlar serolojik olarak HIV pozitif idi. Üç hastada da HIV sekanslandı ve enfekte olduğu ortaya çıkan virüs ile aynı olduğu tespit edilmiştir. Biri HIV konsantrasyonu için kullanılan santrifüj ile çalışırken bir delici yara ile, diğeri mukoza ve yüze maruz kalma yoluyla ve diğeri ise enfeksiyonunun gerçek rotası olarak bilinmeyen ama virüs ile doğrudan temasla virusu aldı.

Üçünün hiçbirinde AIDS olasılığını öngören yaşam tarzı yoktu. Kaza raporu 1993 yılında yayınlandı ve böylece enfeksiyon açıkça birkaç yıl önce meydana geldi. Pneumocystis pnömonisi gelişen laborant (Duesberg AIDS olası bir nedeni olarak gösterilmiştir) AZT almamıştı.

Böylece, HIV ile enfekte edildikten sonra maruz kalan her üç hastada (spesifik CD4 hücre kaybının bir sonucu olarak) ileri derecede immün yetmezlik gelişti. 1994 yılında, Jon Cohen (Science vol 266, p 1647) üç laboratuvar işçisi raporlarının sonucunda HIV için onun konumu hakkında Duesberg’a sordu. Duesberg Koch postulasından tatmin olduğunu kabul etmedi. Aralık 1994 tarihi itibariyle, 3 laboratuvar çalışanından 2’sinde fırsatçı enfeksiyonlar yoktu ama bir kişinin adres vermediğini belirtti.

Koch postulaları ile ilgili olarak, Duesberg HIV'in, AIDS'e neden olduğunu göstermek için aşağıdaki kriterleri yerine getirilmesi gerektiğini iddia etti

1. Mikroorganizma hastalığın her durumunda bulunmalıdır.
2. Konaktan izole edilmeli ve saf kültürde üretilmesi gerekir.
3. Duyarlı konak içine girdiği zaman orijinal hastalıkta kopyasını içermesi gerekir.
4. O deneysel konakta bulunmalı ve enfekte etmelidir.

O şimdi belirgindir:

1. Hemen hemen tüm AIDS hastaları HIV ile enfektedir
2. HIV hem erken ve hem de geç evre hastalıklı tüm seropozitif kişilerde, hemen hemen tüm AİDS hastalarında izole edilebilir.
3. Kazayla konsantre saflaştırılmış HIV ile enfekte laboratuar çalışanları AIDS geliştirirler
4. HIV bu kişilerden izole edililir.

Ayrıca belirtmek gerekir ki:

  • HIV bir popülasyonda daima AIDS'ten önce geldi.

  • HIV eşcinsel San Franciscolular, Afrikalı kadın heteroseksüeller, hemofili, çocuk, damardan uyuşturucu kullanıcısı olan AIDS hastaları arasında tek bir ortak bir faktördür.

  • Herhangi bir risk grubu içinde sadece HIV + bireyler AIDS olur. Grupların tüm üyeleri immunsupresyona tabi olduğu savunulabilir ama hemofililerin eşlerinde bu durum böyle değil.

  • HIV ve AIDS arasındaki korelasyon sigara ve akciğer kanseri arasındakiden daha iyidir.


HIV'in AIDS etkeni olduğuna dair pek çok kanıtın özeti:

1. HIV ortaya çıkmadan önce, AIDS benzeri sendromlar nadir, bugün HIV ile enfekte kişilerde sık görülür

2. AIDS ve HIV yer ve nüfus grubunda daima zamanlaması bağlantılı

3. AIDS için başlıca risk faktörleri, cinsel temas, transfüzyon, IV ilaçlar, hemofilidir. Bunlar yıllardır vardı ama sadece HIV görüldükten sonra bu popülasyonlarda AIDS gözlenmiştir.

4. HIV ile enfeksiyon kişinin AIDS geliştireceği tahmininin TEK faktördür

5. Sayısız sero -araştırmalar AIDS anti-HIV antikorlu popülasyonlarda yaygın ancak anti-HIV antikorlarının düşük seroprevalansı olan populasyonlarda nadir olduğunu göstermektedir

6. Kohort çalışmalar şiddetli immünsupresyon ve AIDS tanımlayıcı hastalıkların sadece HIV ile enfekte olan kişilerde meydana geldiğini göstermektedir

7. Israrla düşük CD4 + T4 hücre sayımları HIV veya immünsüpresyonun bilinen başka bir nedeninin yokluğunda olağanüstü nadirdir

8. AIDS olan neredeyse herkeste anti-HIV antikorları var

9. HIV AIDS olan neredeyse herkeste saptanabilir

10. HIV Koch'un postülasını karşılar

11. HIV ile enfekte olan annenin bir sonucu olarak yeni doğan bebekler enfekte olursa hiçbir davranışsal riskleri olmadan AIDS geliştirirler

12. HIV ile infekte ikiz AIDS geliştirirken, infekte olmayan ikiz geliştirmez

13. HIV ortaya çıktığından beri, hemofililer arasında mortalite dramatik olarak artmıştır

14. Transfüzyon kaynaklı AIDS çalışmaları alıcıda HIV'in keşfinin ardından vericide de bulunmuştur

15. HIV ile enfekte hemofili ve transfüzyon hastalarının seks partnerleri, diğer risk faktörleri olmadan virüs ve AIDS kazanır

16. HIV in vitro ve in vivo olarak CD4+ T hücreleri infekte eder ve öldürür

17. HIV CD4 prekursor hücreleri tahrip eder

18. Vucut viral (HIV) yük AIDS’in ilerlemesi ile korreledir

19. HIV genellikle immün yetmezlik, yavaş tükenme bozuklukları, nörodejenerasyon ve ölüme neden olan diğer lentiviruslara genomsal ve morfolojik olarak benzer

20. Babunlar, insanlarda da AIDS'e neden HIV 2 ile inokülasyondan sonra AIDS gelişir

21. Asya maymunları simian bağışıklık yetersizliği virüsü ile inokülasyondan sonra, AIDS-benzeri hastalık geliştirir

Açıkçası, HIV ve AIDS arasındaki korelasyon gerçekten çok çarpıcı.
 

 

WEB KAYNAKLARI

DİĞER LINKLER

HIV ve AIDS ile ilişkyi tartışan diğer birçok sayfalara bağlantıları burada bulabilirsiniz, burada

 


 
 
 

 

HIV’IN DİĞER KISIMLARI

KISIM I İNSAN IMMUNYETMEZLİK VIRUS VE AIDS

KISIM II HIV VE AIDS HASTALIĞI

KISIM III HASTALIĞIN GİDİŞATI

KISIM IV İLERLEME VE KOFAKTORLER

KISIM V İSTATISTIK

KISIM VI SUBTİPLER VE KO-RESEPTORLER

KISIM VII HIV’IN HAYAT SİKLUSU VE KOMPONENTLERİ

KISIM VIII HIV’IN LATENLİĞİ

KISIM IX HIV GENOMU

KISIM X CD4 HÜCRE KAYBI

KISIM XI POPULASYON POLİMORFIZMİ

EK I ANTI-HIV AŞILARI

EK II HIV AIDS’E Mİ NEDEN OLUR?

EK III ANTI-HIV KEMOTERAPİSİ

 

 

http://www.microbiologybook.org/lecture/back3.gif HIV Bölümlerine Dönünüz

back3.gif (1240 bytes)  Mikrobiyoloji ve İmmünoloji On-line, Viroloji Bölümüne Dönünüz


This page last changed on Wednesday, November 23, 2016
Page maintained by
Richard Hunt