x x

INFECTIOUS DISEASE

BAKTERIYOLOJİ İMMÜNOLOJİ MYCOLOGY PARASITOLOGY VİROLOJİ

ENGLISH


 

VIROLOJİ - BÖLÜM ONBEŞ
RUBELLA (ALMAN KIZAMIĞI -KIZAMIKÇIK) VIRUS

Dr Margaret Hunt
Professor Emerita
University of South Carolina School of Medicine

Çeviren.
Prof. Dr. Selçuk Kaya

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, Tıp Fakültesi

 

 

En Español

 

Let us know what you think
FEEDBACK

SEARCH

  

Logo image © Jeffrey Nelson, Rush University, Chicago, Illinois  and The MicrobeLibrary

 

  
ÖĞRETİM HEDEFLERİ
Rubella virusu yapısı ve özelliklerine kısa açıklama. Viral patogenez, hastalık, epidemioloji, korunma ve tedavisinin tartışılması.
 

Kızamıkçık virusu Togavirüs ailesinin Rubrivirus cinsinin tek üyesidir.

Kızamıkçık, ("Küçük kırmızı" anlamına gelir ve ilk Almanya'da tarif edildiğinden Alman kızamığı olarak da bilinir) başlangıçta kızamığın bir varyantı olarak düşünüldü. Bu hafif bir hastalıktır ve genellikle çocuklarda ve yetişkinlerde fark edilmeden gider, ancak enfeksiyon özellikle gebeliğin ilk birkaç haftasında meydana gelir, fetusu enfekte ederse yıkıcı sorunlara neden olabilir.
 

 

rubella.jpg (31913 bytes) Şekil 1 Rubella virusun Elektron mikrografisi
CDC/Dr. Erskine Palmer

VIRUS

Kızamıkçık virusu (Şekil 1) togavirüs ailesinin Rubivirus cinsinin tek üyesidir. Çoğu togavirüsleri aksine Artropod kaynaklı DEĞİL, ancak solunum yolu ile kazanılır. Zarflı (toga = pelerin), non- segmentli, pozitif sense, RNA virüsüdür ve sitoplazmada çoğaltır. Onun Nükleokapsid ikosahedral simetriye (Şekil 2) sahiptir.

Sadece bir büyük antijenik tipi vardır.
 

 

rub1.jpg (54454 bytes) Şekil 2 Rubella virusun yapısı

rubelpath.jpg (40356 bytes) Şekil 3
Rubella patogenezi

PATOGENEZ VE HASTALIK

Tablo 1 - RUBELLA’NIN KLİNİK ÖZELLİKLERİ

Replikasyon bölgesi

Semptomlar

Not

Solunum yolu

Virus saçılmasına rağmen minör belirtiler (Hafif boğaz ağrısı, nezle, öksürük)

Hasta semptomlardan 5 gün önce 3 gün sonra bulaştırıcı

Deri

Rash 

rubel3cdc.jpg (27265 bytes)  Çocuğun sırt derisi üzerinde kızamıkçık döküntüsü. Dağılımı kızamığa benzer ancak lezyonlar daha az yoğun kırmızı.
CDC

rubel3.jpg (54360 bytes) Konjenital kızamıkçık ve "blueberry muffin" deri lezyonları ile bebek. Lezyonlar ekstra-medular hematopoez siteleri ve birkaç farklı konjenital viral enfeksiyonlar ve hematolojik hastalıkları ile ilişkili olabilir.
CDC

rubel4.jpg (45996 bytes) Kızamıkçıklı yetişkinin yüzü.
CDC/Barbara Rice ber2@cdc.gov
 

Sıkılıkla kısa-ömürlü, atipik; immunopatoloji (Ag-Ab kompleksi)

Lenf nodu

Lenfadenopati

Kulak arkası veya boyun arka üçgeninde yaygındır

Eklemler

Artralji, artrit

Immunopatoloji (dolaşan immun kompleks)

Plasenta/fetus

Plasentit
Fetal hasar

rubel-baby.jpg (29090 bytes) Bebek rubella ile doğar: lensin kalınlaşması körlüğe yol açar (katarakt)
CDC

Kongenital rubella

Mims et al. Medical Microbiology, Mosby’den adapte edilmiştir

 

ÇOCUK VE YETİŞKİNLER

Sadece insanlar konaktır. Kızamıkçık virusu aerosol yoluyla yayılır ve endemik kızamıkçık, kızamık gibi, Kuzey Amerika'da ortadan kalkmış olmasına rağmen dünyanın çoğunda ortaya çıkar.

Enfeksiyonun başlangıç yeri üst solunum yoludur. Virus yerel çoğalır (epitel, lenf nodları) viremi yol açar ve diğer dokulara yayılır. Sonuç olarak hastalık belirtileri gelişir. Döküntü. Bu meydana gelirse, (tablo 1) başlangıç enfeksiyonundan yaklaşık 2 hafta içinde (12-23 gün) bir kuluçka döneminden sonra başlar. Döküntü için bir immünolojik temel muhtemelen vardır (Antikor titreleri yükseldiğinde döküntü meydana geldiğinden).

Hastalar döküntüler başlamadan 1 hafta önce ve 1 hafta sonra arasında bulaştırıcıdır (şekil 3). Çocuklarda genellikle prodrom semptomlar yok fakat ileri yaş çocuklarda ve yetişkinlerde hastalık;

 • Düşük derece ateş (101F’dan düşük, 38.3C)

 • Döküntü (yüzde başlar vücuda yayılır)

 • Boğaz ağrısı

 • Lenfadenopati

 • Makulopapular döküntü yüzde başlar ve12 saatten 5 güne kadar sürer.

 • Bazı kişiler (özelikle adult ve kadınlar) artralji ve bazen artrit, genellikle birkaç haftada geçer.
   

Kızamıkçık infeksiyonlarının yaklaşık yarısında kayda değer bir belirti yoktur.

İyileşme

T-hücresel immunite iyileşmede önemli rol oynar. IgM 1 yıla kadar kalıcıdır. Ayrıca IgG, IgA cevabı da vardır.

Komplikasyonlar

Komplikasyonlar çok nadirdir (1/6000 vaka). Rubella ensepalopatisi (başağrısı, kusma, ense sertliği, letarji, konvulziyon) döküntüden yaklaşık 6 gün sonra ortaya çıkar. Genellikle birkaç gün sürer ve çoğu hasta sekelsiz iyileşir. Ölüm gerçekleşirse ancak belirtilerin başlamasından sonraki birkaç gün içinde olur.
Diğer nadir komplikasyonlar orşit, nörit ve panensefalit.
 

 

Rubella komplikasyonları
CDC

Pulmoner arteriyel dallanmayı gösteren Angiokardiogram. Doğuştan kızamıkçığa bağlı sağ pulmoner arterde stenoz da denilen daralma bölgesi vardır.
CDC


Konjenital kızamıkçığa bağlı, konjenital glokomu düzeltmek için 3 günlük çocuk ameliyat edildi. Bebeğin sağ gözünün normal görünümü ile mukayese edildiğinde, sol gözünde konjenital kızamıkçık kataraktı ile ilişkili bulutluluk görülüyor.
CDC/ Dr. Andre J. Lebrun


Konjenital rubella kataraktı
CDC/ Dr. Andre J. Lebrum
 

 

 


Rubella vakaları ABD
CDC

FETUS

Fetüs için risk hamileliğin ilk birkaç haftasında en yüksektir ve sonra hem sıklığı hem de şiddeti azalmasına rağmen 2. trimestırda hala daha risk vardır. Virüs plasentayı infekte eder ve sonra fetusa yayılır. 1960'ın ortalarında ABD’de rubella salgınında, 12 milyondan fazla vaka ve 20,000 konjenital rubella sendromu vardı. Eğer ilk üçaylık dönemde nonimmün anne infekte olursa, yenidoğanların %80’inde sekel gelişir.

Konjenital rubella sendromunun sekelleri:

 • İşitme kaybı. Konjenital rubella infeksiyonunun en sık görülen sekelidir (%58) özellikle hamileliğin 4. ayından sonra oluştuğunda.

 • Oftalmik problemler (konjenital katarakt, glokom, retinopati, mikroftalmi - tablo 1). Hasataların yaklaşık %43’ünde ortaya çıkar.

 • Konjenital kalp defektleri, pulmonar arter stenozu ve patent duktus arteriosis. Ductus arteriosis fetal kalbe (pulmonar arter üzerinden) kan götüren kısa kan damarları üzerinde akciğerden aorta bir şant olmasıdır. Genellikle doğumdan kısa süre sonra veya doğumda kapanır ve akciğere kan geçer. Bununla birlikte açık kalırsa (PDA), kan akımı geri döner ve kan aorttan pulmonar artere gider ve akciğeri tekrar dolaşır. Sonra cerrahi ligasyon gerektirir. Bu hastaların yarısında ortaya çıkar.

 • Nörolojik problemler (psikomotor retardasyon, mental retardasyon, mikrocefali)

 • Intrauterine gelişme geriliği

 • Trombositopenik purpura (tablo 1)

 • Hepatomegali

 • Splenomegali

Konjenital rubella sendromunun klasik triadı işitme kaybı, oftalmik anormallikler ve konjenital kalp hastalığıdır.

Ayrıca kemik lezyonları ve pnömoni gibi diğer problemlerde olabilir.
Çoğu vakada nöral içerik vardır - letarji, irritabilite, motor tonus problemleri, mental retardasyon, motor disabiliti, anormal postür, nörosensoral işitme kaybı.

Konjenital alınan virus doğumdan sonra kalır. Konjenital infeksiyonlular doğumdan 1 yıl veya daha fazla süre ile diğerlerini infekte edebilir. Virus nazo-farinjial sekresyonlar, idrar ve gaitada bulunur. Sonra da, Konjenital rubella sendromlu hastada diabetes mellitus (% 20’ye kadar), tiroid disfonksiyonu, growth hormon yetmezliği, oküler komplikasyonları içeren ek sorunlar gelişebilir.
 

Progresif rubella panensefalit

Bu oldukça nadir slow virus hastalığıdır. Genellikle 10’lu yaşlarda gelişir 8 yıl içinde öldürür. Çoğu sıklıkla konjenital rubella ile birliktedir ve çocukluk kızamıkçığı ile birlikte de olabilir.


RUBELLA TANISI

İnfeksiyonların yaklaşık yarısı subklinik olarak görülür ve bazı infeksiyonlar semptomlar gelişse bile (döküntü genellikle olmaz) tanınmadan gider.

Diğer birçok etkenle oluşan infesiyona benzer bulgular verir (ör. human parvovirus, belli arboviruslar, picornavirusların bazı enterovirus grupları, bazı adenoviruslar, Epstein-Barr virus, scarlet fever, toksik iaç reaksiyonları).

Serolojik testler, RT-PCR veya virus izolasyonuna (immunofloresen) kişisel infeksiyonun doğrulanmasında ihtiyaç duyulur.


EPIDEMIOLOJİ

Sadece insanlar konaktır ve rubella dünyanın pekçok ülkesinde ortaya çıkar. Periyodik epidemiler aşılanmamış toplumda görülür; bununla birlikte, tek bir sertipi olduğundan doğal infeksiyon yaşam boyu korur.

ABD

Rubella efektif canlı attünüe aşı kullanılmadan önce çocuklarda en sık hastalıklardan biriydi. Her 6-9 yılda bahar aylarında periyodik epidemiler oluştu ve 1964/1965 sırasında (CDC şekilleri):

 • 12.5 milyon rubella vakası

 • 2,000 ensefalit

 • 11,250 tedavisel veya spontan abortus

 • 2,100 neonatal ölüm

 • 20,000 Konjenital rubella sendromu ile doğan infant

2005-2010 periyodunda ABD’de ortalama vaka sayısı yıllık 11 idi.
 

ABD’de Rubella İnsidansı

  1990 1999 2004 - günümüze
15 yaş altı çocuk 6.3 her milyonda 0.6 her milyon 0.1 her milyon
Adults (15 to 44 years) 1.3 her milyonda 2.4 her milyon 0.1 her milyon

1965’de, ABD’de kızamıkçık hastalığı insidansı yaklaşık her milyon kişide 64,500 vaka.

Günümüzde sporadik vakarın hepsi ithal veya ithal vaka ile ilişkilidir. 2014’de uzman panel 2011 üzerinden endemik kızamıkçık bulaşının hiçbir delilini bulamadığını ve böylece ABD’den endemik rubellanın elimine edildiğini açıkladı.

Global Epidemioloji

Yaklaşık olarak dünya üzerinde her yıl konjenital rubella sendromlu 100 bin çocuk doğmakta.

 

KORUNMA

Canlı aşı (zayıflatılmış suş) kullanılabilir. Aşı virüsü, insan diploid fibroblastlannda yetiştirilir. Sadece bir serotip olduğundan tek değerli zayıflatılmış aşı ömür boyu bağışıklık sağlayabilir. Aşı suşu aile üyelerine yayılmaz. Normalde üç değerlikli aşılamanın (kabakulak, kızamık ve kızamıkçık aşısı) bir parçası olarak verilir.

Kadınların ilk hamilelik öncesinde aşı olması önemlidir. Çocukluk aşılaması ile gebe olmayan ergen ve erişkin duyarlı kadınların aşılanması ile birlikte, salgın hastalıkları önlemek için Amerika Birleşik Devletleri önerileri vardır. Aşı hamile kadınlar için kontrendikedir, ancak farkında olmadan kullanıldığında, herhangi bir sorun görülmemiştir. Hasta gebe ve seronegatif ise, gebelik dikkatle izlenmelidir ve hasta postpartum aşılanmalıdır.

Kızamıkçığın ortadan kaldırılmasını sağlamak için, belirli bir engel bulunmuyorsa tüm çocukların aşılanması önemlidir.
 

TEDAVİ

Spesifik bir tedavisi yok. Destekleyici bakım yapılmalıdır.
 

 

back3.gif (1240 bytes)  Mikrobiyoloji ve İmmünoloji On-line, Viroloji Bölümüne Dönünüz 


This page last changed on Monday, October 31, 2016
Page maintained by
Richard Hunt