x x

INFECTIOUS DISEASE BAKTERIYOLOJİ İMMÜNOLOJİ MIKOLOJI PARASITOLOGY VİROLOJİ

 

 

MİKOLOJİ - BÖLÜM YEDİ

FIRSATÇI MİKOZLAR

Dr Art DiSalvo
Emeritus Director, Nevada State Laboratory
Emeritus Director of Laboratories, South Carolina Department of Health ve Environmental Control

Çeviren.
Prof. Dr. Mustafa Demirci

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi,
Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji A.D. İzmir, Türkiye

 

ENGLISH

ALBANIAN

Let us know what you think
FEEDBACK

SEARCH

  

 
 

    

Fırsatçı (opurtunistik) mikozlar, düşük doğal virulanslı patojen mantarlar yani neredeyse sınırsız sayıda mantarlar nedeniyle oluşan enfeksiyonlardır. Bu organizmalar bütün ortamlarda yaygındırlar.

Hastalık Denklemi (eşitliği):
 

Organizma sayısı x Virulans

= Hastalık

Konak direnci

Fırsatçı enfeksiyonlarda, konak immün sistemi baskılandığı zaman direnç azaldığı için, eşitlik "hastalık" lehine eğilmiştir. Aslında, immün sistemi baskılanmış konak için, patojenik olmayan mantar diye bir şey yoktur.

İmmün sistemi baskılanmış hastalarda sıklıkla izole edilen mantarlar; saprofit (örn. çevreden) veya endojen (bir kommensal) kaynaklıdır. En yaygın türler, Candida türleri, Aspergillus türleri ve Mucor türleridir.

Fırsatçı mikozlarda tanıların artış eğilimi, hekimler tarafından kliniğe farkındalığın arttığını, geliştirilmiş klinik tanı yöntemleri ve daha iyi laboratuvar tanımlama teknikleri kullanıldığını da yansıtır. Daha önce patojenik olduğu bilinmeyen mantarların enfeksiyon sıklığının giderek artmasına katkıda bulunan diğer bir önemli faktörde, bu çok yaygın ajanlar için duyarlı konak olan, immün sistemi baskılanmış hastaların sayısının artmasıdır. Özellikle hücre aracılı immünitenin baskılandığı, primer immün yetmezlikli hastalar mantar enfeksiyonlarına karşı hassastır. Buna ek olarak, ikincil immün yetmezliklerin çeşitli türleri de mantar enfeksiyonlarının artan sıklığı ile ilişkili olabilir.

Bir mantar bağışıklığı zayıflamış bir hastadaki izole edildiğinde, doktoru aşağıdaki durumları ayırt etmelidir:

 • Kolonizasyon (büyük bir endişe konusu değildir)
 • Geçici fungemi (sıklıkla C. albicans ile)
 • Sistemik enfeksiyon.

Bir doğru klinik yargıya ulaşmak için, aynı zamanda önemli tedavi kararlarınıda kapsayan, bu sonuçlara karar vermek gereklidir.

Fırsatçı enfeksiyonların tanısı, yüksek şüphelenme indeksi gerektirir. Bu merak olmadan. Klinisyen baskılanmış hastada mikotik enfeksiyonları dikkate olmayabilir çünkü :

 • Atipik belirti ve bulguları ile başvururlar
 • Olağandışı histopatoloji
 • Mantarın alışılmadık bir organa afinitesi olabilir
 • Etyolojik etken saprofit veya kontaminant kabul edilebilir
 • Sistemik mikozlar bilinen endemik alanı dışında oluşabilir
 • Serolojik yanıt bastırılabilir

Sıklıkla karşılaşılan immün yetmezlik nedenleri şunlardır:

 • Maligniteler (Lösemiler, lenfomalar, Hodgkin Hastalığı). Kanser hastalarında yapılan bir çalışmada, ölümlerin neredeyse üçte bir mantar septisemi ve pnömonilerindendir.
 • İlaç tedavileri. Anti-neoplastik maddeler, steroidler, immunsupresif ilaçlar.
 • Antibiyotikler. Aşırı kullanım veya uygunsuz antibiyotik kullanımı da; konağın normal florasını değiştirerek ve mantar üremesine kolaylaştırarak veya dirençli organizmaları seçerek, mantar enfeksiyonlarının gelişmesine katkıda bulunabilir.

Terapötik prosedürler mantar enfeksiyonlarına yatkınlık oluşturabilir:

 • Solid organ nakli ve Kemik İliği transplantasyonu
 • Açık kalp ameliyatı
 • Kalıcı kateterler (idrar, damardan ilaç veya parenteral hiperalimentasyon). Fungemi durumlarında, kirli kateterler anti-fungal tedaviye başlamadan önce çıkarılmalıdır.
 • Yapay kalp kapakçıklarına Candida türleri de dahil olmak üzere çeşitli enfeksiyöz etkenler kolonize olabilir. Yapay kalp kapağının enfeksiyonu durumunda, antifungal tedavi ancak enfekte kapağın çıkarılmasıyla etkilidir.
 • Radyasyon tedavisi.
  Mikotik enfeksiyonların sıklığının artmasıyla ilişkili diğer faktörler:
 • Ağır yanıklar
 • Diyabet
 • Tüberküloz
 • I.V. madde kullanımı
 • AIDS. Hemen hemen tüm AIDS hastalarında hastalığın seyri sırasında birzamanda bir mantar enfeksiyonu vardır.

Bazı mantarlar, yukarıda listelenen hazırlayıcı bazı faktörler ile sıklıkla bağlantılı olabilir. Bununla birlikte, heryerde bulunan saprofitlerden (immün sistemi normal konaklarda, çoğunlukla hastalığa neden olmayanlar) herhangi biri nadiren patojen olarak bu hastalarda hastalığa neden olabilir.

 

biofilm1.jpg (82985 bytes) Şekil 1.
Larenjektomili bir hastaya silikon kauçuk ses protezi yerleştirildikten 3 ila 4 ay sonra, çeşitli bakteriler (b) ve mayalardan (y) oluşan bir biyofilm kolonisinin suşları. Görüntü taramalı elektron mikroskobu ile alınmıştır. Ölçek barı: 5 µm.
İ Henny C. van der Mei, E.P.J.M. Everaert, H. J. Busscher. University of Groningen ve theMicrobeLibrary
BİYOFİLM OLUŞUMU

Kateter yerleştirilenler veya protez kapak gibi herhangi bir yapay cihaz kullananlarda, bir mikrobik enfeksiyon olması durumunda, etkili bir antibiyotik tedavisinden önce, bu yapay cihazların kaldırılması gerekliliği uzun süredir kabul edilmiştir. Yabancı cisim yerinde kalırsa enfeksiyonu tekrar tekrar yayan, bir odak olarak hareket edecektir. Mekanizması tam açık değildir. Bir biyofilm bir yüzeye (kateter, implant veya ölü doku) yapışmayı ve sıvı hareketi ile uzaklaştırılmasını karşı direnç ve antibiyotiklere (Şekil 1) duyarlılığında bir azalma sağlayan organizmaların bir mikro kolonisi olarak kabul edilir. Bir dere içindeki kayalar üzerinde meydana gelebilen bu biyofilm olayı, ilk su borularında bir halk sağlığı sorunu olarak içme suyunun koliform basillerle kirlenme kaynağı olarak kabul edildi. Klinik mikrobiyolojideki son çalışmalar, biyofilm oluşturan organizmaların, doku gibi davranan bir matris yapı içinde yer aldıklarından ve bu yapının antikorlar, makrofajlar ve antimikrobiyal ajanlar için bir engel oluşturduğundan, bu organizmaların tedaviye direnç geliştirdiklerini göstermiştir.
Candida türleri kolayca biyofilm oluştururlar ve kateterlerden en yaygın izole edilen organizmalrdır.
 

 

malassezia.jpg (61660 bytes)  Şekil 2
Malassezia furfur’un taramalı elektron mikrografı.
CDC/Janice Carr
 

tinea versicolor.jpg (50788 bytes)   Şekil 3
Göğüste Tinea Versicolor.
CDC/Dr. Gavin Hart
 

oralthrush.jpg (76389 bytes) Şekil 4
Ağızda pamukcuk, Aft. Candida albicans.
CDC
 

KLİNİK GÖRÜNÜM

Bağışıklığı baskılanmış hastalarda, sık görülen mantar enfeksiyonları alışılmadık bir görünüme neden olabilir:

 • Atipik belirtiler lezyonlar.
  Malassezia furfur (Şekil 2) genellikle iyi huylu ve normal insanlarda (Tinea versicolor) (Şekil 3) kendini sınırlayan bir hastalığa neden olur, ancak immün sistemi baskılanmış hastalarda yaygın hastalık şeklinde bir döküntü ve sepsis görülebilir. Bu organizma üremesi için, uzun zincirli yağ asitlerine gereksinim duyar. Parenteral yağ emülsiyonları ile beslenen hastalarda yürüyen petri kabı gibi olurlar.
   

 • Olağandışı Organ afinitesi.
  Candida (Şekil 5), karaciğer, kalp kapakçığı istila edebilir; Oral pamukçuk (Şekil 4) göreceli olarak immün sistemi normal olan kişilerde ortaya çıkarken, özofagus kandidiyazı immün sistemi baskılanmış hastalarda meydana gelir. Cryptococcosis akciğer, deri ve kalp (Şekil 5A) infeksiyonlarına neden olabilir.
   

 • Sistemik dimorfik mantarlarla, endemik alanların dışında meydana gelen enfeksiyonlardır. Bu faktörler hastalıkların tanı ve tedavisini zorlaştırıyor.
   

 • Olağandışı histopatolojisi.
  Hatta iltihabi reaksiyon biyopsi örneklerinde farklı olabilir. Normal konakta, mantar invazyonuna reaksiyon, genellikle piyojenik veya granülomatöz olmaktadır. İmmünyetmezligi olan konakta, iltihabi reaksiyon nekrotik olmaktadır.

 

 

candidaalbicans.jpg (29923 bytes)   Şekil 5
Serumda germ tüp oluşumu gösteren Candida albicans. Gram boya.
CDC/Dr. Lucille K. Georg
 

Şekil 5A
Cryptococcus: kardiak enfeksiyon
Dr Arthur DiSalvo
 

 

cryptococcus.jpg (92906 bytes)  Şekil 6
Akciğer histopatolojisi, birkaç inflamatuar hücre ve çok sayıda Cryptococcus neoformans mayalarını içeren genişleyen alveoler septumu gösteriyor. Maya kapsülünün iç tabakası kırmızı boyanır.
CDC/Dr. Edwin P. Ewing, Jr.
 

coccidio1.jpg (48932 bytes) Şekil 7
Histopathology of coccidioidomycosis of lung showing spherule with endospores of Coccidioides immitis. FA boya. Endospores, not spherule wall, are boyaed
CDC
 

coccidio2.jpg (42009 bytes)  Şekil 8
Kaliforniya'da, 1986-1992 arasında koksidiomikoz olguların bar grafiği. Epidemiyoloji, gözetim.
CDC

histo1.jpg (44102 bytes)  Şekil 9.
Çok sayıda Histoplasma capsulatum maya hücresi içeren histiosit. Doku yayması, Giemsa boya
CDC

histo2.jpg (38268 bytes) Şekil 10.
Akut histoplazmozda klasik kar fırtınası görünümünü gösteren akciğer bilgisayarlı tomografisi.
CDC
 

blasto1.jpg (48328 bytes)  Şekil 11
Blastomikoz ayak lezyonu yaymasında geniş tabanlı tomurcuklanmayı geçiren Blastomyces dermatitidis maya hücresini gösteriyor.
ASCP/Atlas of Clinical Mycology II / CDC
 

 

Standart mantar klinik bulguları dışında varyasyonların örnekleri, tanı ve tedavi

 • Kriptokokkoz (Cryptococcosis) (Şekil 6)

Çalışmalar AIDS hastalarının %10'dan, %30'a kadar kriptokok menenjiti olduğunu göstermektedir ve hayatlarının geri kalanı için flukonazol ile korunma tedavisine ihtiyaç duyarlar. Flukonazol beyin-omurilik sıvısına nüfuz eder

Ölüm Oranı:

Tedavisiz 100%
Tedavili 20%

Nüks (Relaps):

AIDS olmayan hastalar 15-20%
AIDS hastaları 50%

Nükslerde %60 ölüm oranı vardır.

 

 • Sporotrikoz

Diğer funguslarla ko-enfeksiyon sıktır.
 

 • Koksidiyoidomikoz (Şekil 7 ve 8)

Miçelyal şekil dokuda görülebilir. Genellikle endemik alan dışındaki hastalarda olur. Hastalarda flukonazol tedavisi veya itrakonazol korunma gereklidir.

 • Histoplasmoz (Şekil 9 ve 10)

Tüm olgularda yayılım vardır.
Relaps oranı >%50 ve enfeksiyon %10 hastada hızlıca fetaldir. Genellikle endemik alan dışındaki hastalarda olur ve flukonazol tedavisi veya itrakonazol korunma gereklidir.

 • Blastomikoz (Şekil 11)

Daha sıklıkla yayılır. Tüm hastaların gidişi kötüdür.

AIDS hastalarında bastomikozun 15 olguluk bir raporu sunulmuştur. Altı hastada (%40) MSS tutulumu vardı. Genellikle MSS hastalığı hastaların ancak %3-10 oluşur.

 • Aspergilloz

Ölüm Oranı:

Amphotericin B kullanılırsa 72%
Amphotericin B kullanılmazsa 90%

 • Penicillium marneffei

Bu kırmızı pigment üreten ve bölünmeyle çoğalan, bir dimorfik mantardır. Hastalıkta amfoterisin B tedavisi, oral itrakonazolle korunma gerektirir.

 • Pneumocystis carinii (Pneumocystis jiroveci olarak yeniden adlandırıldı) (Şekil 12)

Bu önceden bir protozoon olarak düşünülürdü. Günümüzde bir mantar olduğuna inanılıyor.
 

pneumocyst.jpg (29590 bytes) Şekil 12
Pneumocystis jiroveci, özellikle AIDS hastaları olmak üzere, immünsüprese hastalarda, fırsatçı solunum yolu enfeksiyonlarının önemli bir nedenidir. Bu görüntü, AIDS hastası, bronşiyal yıkama örneğinde P. jiroveci tasvir etmektedir. Bir floresan ile etiketlenmiş, P. jiroveci'ye karşı fare monoklonal antikorları ile arka alan kırmızı, Pneumocystis organizmalar parlak elma yeşili floresan.
İ Lewis Tomalty, Gloria J. Delisle Queens University, Ontario ve theMicrobeLibrary
 


  P. marneffei Güneydoğu Asya'da endemiktir ve HIV bağlantılı fırsatçı enfeksiyonlar arasında yaygın olan birisidir.
Dr Art DiSalvo

pneu1.jpg (48209 bytes)  Methenamin gümüş boyasında, bronkoalveoler lavaj yaymasında Pneumocystis jiroveci kistleri.
Dr. Russell K. Brynes/CDC

pneu2.jpg (120076 bytes) 
Pneumocystis carinii enfeksiyonunda akciğerin histopatolojik incelemesi, karakteristik eksuda içeren alveoler boşlukları gösterir.
CDC/Dr. Edwin P. Ewing, Jr.

   

Fungal organizmalar ve hastalık durumları arasındaki bazı genel ilişkiler

Cryptococcus neoformans   Candida albicans   Candida (Torulopsis) glabrata   Zygomycetes   Aspergillus species  
Diyabetmellitus Uzamış antibiyotik tedavisi Sitotoksik ilaçlar Diyabetmellitus Lösemiler
Tüberküloz Uzamış intravenöz kateterler İmmun supresyon Lösemiler Kortikosteroid tedavisi
Lemfoma Uzamış üriner
Kateterler
Diyabetmellitus Kortikosteroid tedavisi Tüberküloz
Hodgkin hastalığı Kortikosteroid tedavisi Hiperalimantasyon İntravenöz tedavi

İmmun supresyon

Kortikosteroid tedavisi Diyabetmellitus Intravenous kateterler Ağır yanıklar I.V. madde bağımlılığı
İmmun supresyon Hiperalimantasyon      
  İmmun supresyon      

 

 

 

" Hastalanmış insana, sadece hazırlanmış bir zihin, yardımcı olabili. ." Dr. Libero Ajello, Opportunistic Fungal Infections. Proceedings of the Second International Conference. Charles C.Thomas, 1975. P. 31-35.

 

 

 

Mikrobiyoloji ve İmmünoloji On-line, Mikoloji Bölümüne Dönünüz 


This page last changed on Friday, November 25, 2016
Page maintained by
Richard Hunt